Skip to main content

Etikett: Kommunala bostadsbolag

Grönkullaskolan Alvesta

Grönkullaskolan i Alvesta var en problemanläggning för Allbohus. Hundratusentals kronor spenderades på reparationer av läckage i värmesystemen innan projektledare Torbjörn Heinmert fick nog och kontaktade QTF som han hade läst om i AQA-magasinet. Besiktning genomfördes och rening och snabbavgasning av systemvätskan gav omedelbara resultat, både i uppskattning av personal och elever och i minskade uppvärmningskostnader. Normalårskorrigerad energiförbrukning minskade från 2012 till 2014 med 7,6 %. Allbohus har under 2015 tillsammans med QTF besiktigat sina 120 undercentraler och har nu budgeterat åtgärder enligt prioriteringsordningen i riskrapporten; högriskanläggningar, prioritet 2 respektive friska system.

Karlshamnsbostäder Karlshamn

Karlshamnsbostäder (Kb) har tillsammans med QTF besiktigat hela sitt fastighetsbestånd. En stor del av beståndet var riskanläggningar med svartrost/magnetit och höga syrgashalter och man hade redan haft driftsproblem, korrosionsangrepp och haverier. Inom sitt energi- och miljöarbete har Kb prioriterat de värst medtagna systemen och startat åtgärder med bl.a. rening, snabbavgasning och underhållsavgasning. Man har noga följt och dokumenterat resultatet och de största energivinsterna uppmättes i kv. Trosa, där normalårskorrigerade värden över en femårsperiod visade på 35 % reducering av energiförbrukningen. Från 167 kWh/m2/år till 109 kWh/m2/år.

Ronnebyhus Ronneby

I kvarteret Herta i centrala Ronneby har Ronnebyhus 5 fastigheter byggda 1999 med golvvärmesystem som har dragits med funktionsstörningar och kalla golv. Injusteringen hade varit problematisk, temperatur och flöden ville inte bli rätt. Vid besiktning upptäcktes magnetit och gashaltig systemvätska. Snabbavgasning, rening och löpande underhållsavgasning visade sig bli lösningen. Systemvätskan blev ren och gasfri. Injusteringen löpte smärtfritt. Nu har man trimmat temperaturkurvorna och fått jämna, bra temperaturer.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se