Skip to main content

Coor Service Management

Coor upptäckte funktionsstörningar och läckage i värmeåtervinningssystemet hos sin kund APL. Snabba reaktioner hos Coor gjorde att analys och åtgärder kunde påbörjas innan något kostsamt stillestånd behövde ske. QTF och QTF-metoden valdes att åtgärda den nedbrutna glykolvätskan. Stegvis nedtappning och ett gott samarbete med driftingenjören säkerställde kontinuerlig funktion utan stillestånd i läkemedelsfabriken. Ett av sex REVAQ-testade kärl med renspolningsvätskan kunde gå i avloppet, resterande fick destrueras. Coor kunde redan en vecka efter QTF-metoden genomförts identifiera effekthöjning i VÅV-systemet.

Grönkullaskolan Alvesta

Grönkullaskolan i Alvesta var en problemanläggning för Allbohus. Hundratusentals kronor spenderades på reparationer av läckage i värmesystemen innan projektledare Torbjörn Heinmert fick nog och kontaktade QTF som han hade läst om i AQA-magasinet. Besiktning genomfördes och rening och snabbavgasning av systemvätskan gav omedelbara resultat, både i uppskattning av personal och elever och i minskade uppvärmningskostnader. Normalårskorrigerad energiförbrukning minskade från 2012 till 2014 med 7,6 %. Allbohus har under 2015 tillsammans med QTF besiktigat sina 120 undercentraler och har nu budgeterat åtgärder enligt prioriteringsordningen i riskrapporten; högriskanläggningar, prioritet 2 respektive friska system.

HSB brf Per Albins Hem

Med uppdraget att energieffektivisera HSB brf Per Albins Hem i Malmö lade EVU upp en plan som bl.a. omfattade byte av 3 000 radiatorer och 13 undercentraler. Vid så omfattande renovering krävs att systemvätskan säkerställs under hela tiden. Man vill inte ha med sig magnetit, partiklar eller höga syrgasnivåer in i de nya komponenterna. QTF blev inkopplade från början och hade ansvar för systemvätskan. QTF-metoden genomfördes på samtliga system. Rening, snabbavgasning och installation av underhållsavgasare som kontinuerligt höll systemen i trim placerades ut. Löpande efterkontroller säkerställde vätskan. Vid några tillfällen, när större påfyllningar genomförts, gjordes kompletterande snabbavgasningar. Annars höll löpande filtrering och underhållsavgasning systemvätskan på topp.

Karlshamnsbostäder Karlshamn

Karlshamnsbostäder (Kb) har tillsammans med QTF besiktigat hela sitt fastighetsbestånd. En stor del av beståndet var riskanläggningar med svartrost/magnetit och höga syrgashalter och man hade redan haft driftsproblem, korrosionsangrepp och haverier. Inom sitt energi- och miljöarbete har Kb prioriterat de värst medtagna systemen och startat åtgärder med bl.a. rening, snabbavgasning och underhållsavgasning. Man har noga följt och dokumenterat resultatet och de största energivinsterna uppmättes i kv. Trosa, där normalårskorrigerade värden över en femårsperiod visade på 35 % reducering av energiförbrukningen. Från 167 kWh/m2/år till 109 kWh/m2/år.

Ronnebyhus Ronneby

I kvarteret Herta i centrala Ronneby har Ronnebyhus 5 fastigheter byggda 1999 med golvvärmesystem som har dragits med funktionsstörningar och kalla golv. Injusteringen hade varit problematisk, temperatur och flöden ville inte bli rätt. Vid besiktning upptäcktes magnetit och gashaltig systemvätska. Snabbavgasning, rening och löpande underhållsavgasning visade sig bli lösningen. Systemvätskan blev ren och gasfri. Injusteringen löpte smärtfritt. Nu har man trimmat temperaturkurvorna och fått jämna, bra temperaturer.

Södra Cell Mönsterås

Södra är en av världens största tillverkare av barrmassa. Överskottsånga från processen används till att värma barktorken. Värmesystemet hade dragits med omfattandekorrosionsproblem och ventilationsbatterier börjat läcka. QTF hjälper till att avgasa syre och filtrera bort magnetit. Systemet visade sig kraftigt korroderat, enorma mängder magnetit har filtrerats ur systemet, hittills en bra bit över 50 kg och filtreringpågår fortfarande 9 månader efter starten.

Xylem Emmaboda

Xylem återvinner spillvärme från sitt gjuteri och förbättrar samtidigt arbetsmiljön genom att hålla nere temperaturen i varma lokaler. Överskottsvärme går ner i energilagret och tas upp igen när den senare behövs för att värma lokalerna. Energilagret har kapacitet att laddas med 3,6 GWh och återvinna 2,7 GWh per år. QTF löste Xylems initiala problem att få igång energilagret genom att under kraftigt vakuum avgasa energilagrets vätska. Gaserna som bands till vätskan under högt tryck, vid de 140 borrhålens botten, 150 meter ner i berget, släppte när trycket i vätskan minskade vid marknivån. Pumparna ”tappade sugen” och gav ideliga driftstopp. Mängden gas som avgasas mäts kontinuerligt och fem år efter lagrets igångsättande har totalt 70 m3 gas avlägsnats.

ICA Fastigheter Nationellt

QTF kör seminarier tillsammans med ICA Fastigheter för att utbilda fastighetstekniker om gaser i systemvätska, hur man upptäcker dem och hur man blir av med dem genom såväl förebyggande åtgärder som efterbehandling. QTF genomför mätning, avgasning och rening av systemvätska på ICA Fastigheters kyl- och värmesystem och har nu även tagit fram en utbildning i vattenkemi, systemkunskap, haveriorsaker, hur man förhindrar korrosionshaverier samt ökar energieffektiviteten i systemen.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se